Contactpersonen

Op Blink interveniëren enkele collega’s bij klachten over ongewenst gedrag. We stellen deze contactpersonen graag voor.

Ongewenst gedrag

Bij klachten over ongewenst gedrag op school zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op de ondersteuning van de interne contactpersoon. Op basisschool Blink is dit Maaike Schenk. Maaike luistert, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt je eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in een eventuele klachtenprocedure.

Het traject

De route voor het bespreekbaar maken van een probleem ziet er als volgt uit: je meldt eerst het probleem bij de leraar van je kind. Komen jullie samen niet tot een goede oplossing, neem dan contact op met Maaike. Zij verwijst je door naar de directie, het bestuur of een externe contactpersoon. Heb je vragen over het indienen van een klacht of de klachtenroute? Neem dan contact op met Maaike. Haar werkdagen zijn woensdag en vrijdag. Op die dagen kun je, indien nodig, een afspraak maken. Maaike is bereikbaar op maaike.schenk@wijs-utrecht.nl of tel: 030-6668052.

Anti-pesten

Wanneer er sprake is van pestgedrag op school schakelt de interne contactpersoon de hulp van de anti-pestcoördinator in. Op basisschool Blink zijn dit Lidwien Schouten en Floortje Noordman. Zij gaan bij een melding van pestgedrag in gesprek met de leraar van de betreffende groep om deze van de juiste handvatten te voorzien om binnen de klas tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Ook ouders worden bij het traject betrokken. Na de interventie blijft de APC op de achtergrond actief. Hier kunt u meer lezen over het anti-pestprotocol.